Obrada...
How Do They Treat Ruby Gemstones?
Kako postupaju s dragim kamenjem rubinom?
Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Obrada...

Most of the Ruby found on the market these days have had some form of treatment applied to them. How do they treat Ruby gemstones and what does it do to the stone? Some of the treatments have names like “Heat Treatment”, “Glass Filling”, “Clarity Enhancement” or “Beryllium treatment”. On GemRockAuctions it is essential that all Rubies have their treatments listed correctly as it can have a drastic affect on the price of the gem.

What does “Treat Ruby Gemstones” Mean?

During the process of getting Ruby from the ground to the final customer, most stones need to be altered by a treatment in order for it to be commercially acceptable. Treatments can improve the colour and clarity of Rubies which make them more desirable in the final market. In a nutshell, “Treat Ruby Gemstones” means to alter the Ruby in some way in order to make it more beautiful.

How do they treat ruby gemstones 

What Are The Ruby Treatments?

A treated Ruby is not a bad thing. Less than 1% off all Rubies that are recovered from the ground actually make it to the market without any treatment. These are the most precious and value Rubies available. If they did not treat Ruby gemstones, 99% of the Ruby would never make it to the market. That means the average person may never see a Ruby in their whole life if it was not for treatments.

Untreated Ruby

By far the rarest and most valuable Ruby gemstone. These stones ave been mined out of the ground, cut and polished and presented to the market. No other process apart from cutting and polishing has been performed on these Rubies.

Untreated unheated ruby gemstone

Heat Treated Ruby

This technique has been used for centuries to treat Ruby gemstones. It is used to improve the clarity and colour of Rubies. The Ruby is placed in a crucible and heated to extreme temperatures of around 1800 degrees. The atmosphere around the Ruby can be altered to change the way the Ruby reacts but the basic idea is that the heat will dissolve any rutile inclusions inside the stone which will improve the clarity and improve the red colour. No other additives have been added to the process and the Ruby is as strong and durable as the unheated version.

heat treated ruby gemstone

Flux Healed Rubies

Sometimes during the heating process, the Ruby will be coated in a flux material. The purpose of this material is to stop multiple Rubies sticking together when heating and acts as a barrier. The down side is that this flux material can melt and penetrate any cracks or fissures in the Ruby. This will improve the clarity of the Ruby by filling in the cracks, but it will decrease the value of the stone since it is a foreign material.

Beryllium Diffused Ruby

This treatment is more commonly used on Sapphire rather than to treat Ruby gemstones. The Rubies are heated while Beryllium is added to the crucible. The Beryllium diffuses with the crystal lattice of Ruby and can create a more intense colour.

Glass Filled Rubies

This is the newest and most commonly seen treatment of Rubies in the market place today. Low grade Ruby is used that is full of cracks and fissures. It is bleached and then heat treated with the addition of a liquid glass. This glass penetrates the Ruby and improves the clarity by reducing the amount of visible cracks on the surface. This treatment is not very stable as temperature changes, ultrasonic cleaners and shock can cause the lead glass to fall out of the stone.

Glass Filled Ruby treatmentGlass filled ruby gemstone

These are the known ways to treat Ruby gemstones at the time of writing this article. In the world of gemology there are always new treatments coming to light which require different testing methods to detect. On Gem Rock Auctions our verified sellers are required to disclose all treatments on all gemstones.

SHOP FOR RUBIES

Većina Rubyja koji se ovih dana nalaze na tržištu ima neki oblik tretmana. Kako postupaju s dragim kamenjem Ruby i što on čini kamenu? Neki od tretmana imaju nazive poput "toplinska obrada", "stakleno punjenje", "poboljšanje čistoće" ili "tretman berilijem". Na GemRockAuctions bitno je da svi rubini imaju ispravno navedene tretmane jer to može drastično utjecati na cijenu dragulja.

Što znači "Tretirajte rubin drago kamenje"?

Tijekom procesa dobivanja Rubyja od zemlje do krajnjeg kupca, većina kamenja mora biti izmijenjena tretmanom kako bi bilo komercijalno prihvatljivo. Tretmani mogu poboljšati boju i čistoću Rubina što ih čini poželjnijima na konačnom tržištu. Ukratko, "Tretirajte rubin drago kamenje " znači promijeniti rubin na neki način kako biste ga učinili ljepšim.

Kako postupaju s rubinima

Što su tretmani rubinom?

Tretirani Ruby nije loša stvar. Manje od 1% popusta na sve rubine koji se izvade iz zemlje zapravo stignu na tržište bez ikakvog tretmana. Ovo su najdragocjeniji i najvrijedniji dostupni rubini. Da nisu tretirali Ruby drago kamenje , 99% Rubyja nikada ne bi stiglo na tržište. To znači da prosječna osoba možda nikada neće vidjeti Ruby u svom životu da nije bilo tretmana.

Netretirani Ruby

Daleko najrjeđi i najvrjedniji dragi kamen rubin. Ovo je kamenje izvađeno iz zemlje, izrezano i polirano te predstavljeno tržištu. Nikakav drugi proces osim rezanja i poliranja nije izveden na ovim Rubinima.

Netretirani nezagrijani dragi kamen rubin

Toplinski obrađeni rubin

Ova tehnika se stoljećima koristi za obradu rubina. Koristi se za poboljšanje jasnoće i boje Rubina. Rubin se stavlja u lončić i zagrijava do ekstremnih temperatura od oko 1800 stupnjeva. Atmosfera oko rubina može se promijeniti kako bi se promijenio način na koji rubin reagira, ali osnovna ideja je da će toplina otopiti sve rutilne inkluzije unutar kamena što će poboljšati jasnoću i poboljšati crvenu boju. U procesu nisu dodani nikakvi drugi aditivi i Ruby je jak i izdržljiv kao i verzija bez grijanja.

toplinski obrađeni dragi kamen rubin

Flux zacijeljeni rubini

Ponekad će tijekom procesa zagrijavanja Ruby biti presvučen materijalom za otapanje. Svrha ovog materijala je spriječiti višestruko lijepljenje Rubina prilikom zagrijavanja i djeluje kao barijera. Loša strana je što se ovaj materijal za topilo može rastopiti i prodrijeti kroz sve pukotine ili pukotine u Rubyju. To će poboljšati čistoću rubina popunjavanjem pukotina, ali će smanjiti vrijednost kamena jer je riječ o stranom materijalu.

Berilijski difuzni rubin

Ovaj tretman se češće koristi na Sapphire nego za Ruby drago kamenje. Rubini se zagrijavaju dok se berilij dodaje u lončić. Berilij difundira s kristalnom rešetkom rubina i može stvoriti intenzivniju boju.

Rubini punjeni staklom

Ovo je najnoviji i najčešće viđen tretman rubina na današnjem tržištu. Koristi se Ruby niskog stupnja koji je pun pukotina i pukotina. Bijeli se, a potom toplinski obrađuje uz dodatak tekućeg stakla. Ovo staklo prodire u rubin i poboljšava jasnoću smanjujući količinu vidljivih pukotina na površini. Ovaj tretman nije jako stabilan jer promjene temperature, ultrazvučni čistači i udarci mogu uzrokovati ispadanje olovnog stakla iz kamena.

Tretman staklenim rubinomRubin dragi kamen ispunjen staklom

Ovo su poznati načini tretiranja dragog kamenja rubina u vrijeme pisanja ovog članka. U svijetu gemologije uvijek se pojavljuju novi tretmani koji zahtijevaju različite metode testiranja za otkrivanje. Na Gem Rock Auctions naši provjereni prodavači dužni su otkriti sve tretmane na svim dragim kamenjima.

KUPUJTE RUBINE

Ovaj tekst je strojno preveden. Prikaži original?

Je li ovaj članak bio koristan?

22 ljudi smatraju ovaj članak korisnim

Pretraži Gemstone Encyclopedia

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
379 članaka
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
60 članaka
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
78 članaka
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 članaka
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 članaka
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
34 članaka
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
9 članaka
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
48 članaka
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
30 članaka