Verwerken...
Sapphire Treatments
Sapphire-behandelingen
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Sapphire Treatments refers to the process of improving the clarity, colour and value of Sapphires that have been mined out of the ground. There are many types of Sapphire Treatments that are common practice in the market today and this article will outline them.

GemRock Auctions is committed to disclosing all Sapphire Treatments that have been applied to any Sapphire sold. Learn how Sapphire Gemstone Treatments on GemRock Auctions are displayed and disclosed to our customers.

Unheated

This is the rarest and most expensive form of Sapphire. This means the only process applied to the stone after it has been mined is cutting and polishing. The production of untreated Sapphires account for less than 1% of all Sapphires sold globally. View all Unheated Sapphires.

Unheated Ssapphire

Simple Heat Treatment

This is considered acceptable in the jewellery trade as no chemicals are added and the sapphire is not changed chemically apart from the removal or conversion of the rutile. This is a simple process brought about by a one-off heat treatment, and the resultant clarification of the sapphire is permanent and irreversible. This is the oldest form of Sapphire treatments. View all Heated Sapphires.

Multiple Heat Treatments

In certain cases the amount of included material is too great to be removed by the simple one-off heat treatment process. So multiple heat treatments are done, sometimes in the presence of fluxing agents, which eventually lead to a clearer or brighter stone of an acceptable colour. This form of treatment is also accepted in the industry as simple heat treatment. View all Heated Sapphires.

Beryllium Treatment

The chemical diffusion process is carried out by multiple heat treatments of the sapphire in the presence of artificially introduced elements like beryllium, which penetrate the structure of the Sapphire.

The Beryllium treatment is carried out to produce golden, yellow, orange, apricot, padparadscha and similar colours from lower grade rough Sapphire or from Sapphire of less desirable colours. The beryllium can penetrate the Sapphire to a considerable depth and can be difficult to detect. The chemically modified stone may have good colour and brilliance, but it is no longer a ‘natural Sapphire’ and cannot be sold without proper and adequate disclosure of the treatment it has suffered. View all Beryllium Treated Sapphires.

Beryllium treated Sapphire

Surface Diffusion

This treatment is very similar to the Beryllium treatment, however Titanium is used to “coat” the Sapphire. The Titanium treatment is carried out to enhance the colour and brilliance of blue Sapphires, but the depth of penetration is far less than that for beryllium treatment and consequently repolishing of a stone may remove part of the chemically imposed colour. Persons selling treated Sapphires are required to disclose the fact clearly and adequately to purchasers. 

Filled Cavities or Fissures

This is a relativly new treatment for Sapphire. It is common among the Rubies but recently has expanded to Sapphires. A low quality Sapphire that contains surface reaching fissures or cracks is filled with a cobalt rich form of glass. The Cobalt turns the Sapphire blue while the glass fills the cavities and improves the clarity. This treatment must be disclosed clearly on all Sapphires. 

Fissure filled sapphire with cobalt glass

All of the treatments explained in this article are common practice in the market today and certainly do not make a Sapphire worthless. Obviously stones with less treatment are rarer and more expensive than treated Sapphires but if you have a beautiful gem that has been Beryllium treated or even fissure filled, don’t despair as each Sapphire is unique and beautiful no matter what the treatment.

SHOP FOR SAPPHIRES

Sapphire Treatments verwijst naar het proces van het verbeteren van de helderheid, kleur en waarde van saffieren die uit de grond zijn gewonnen. Er zijn veel soorten Sapphire-behandelingen die op de hedendaagse markt veel voorkomen en in dit artikel zullen ze worden beschreven.

GemRock Auctions is toegewijd aan het onthullen van alle Sapphire-behandelingen die zijn toegepast op elke verkochte Sapphire. Lees hoe Sapphire Gemstone-behandelingen op GemRock Veilingen worden getoond en bekendgemaakt aan onze klanten.

onverwarmde

Dit is de zeldzaamste en duurste vorm van Sapphire. Dit betekent dat het enige proces dat op de steen wordt toegepast nadat deze is gewonnen, is snijden en polijsten. De productie van onbehandelde saffieren vertegenwoordigt minder dan 1% van alle wereldwijd verkochte saffieren. Bekijk alle niet verwarmde saffieren .

Onverwarmde Ssapphire

Eenvoudige warmtebehandeling

Dit wordt als acceptabel beschouwd in de juwelenhandel omdat er geen chemicaliën worden toegevoegd en de saffier niet chemisch wordt gewijzigd, afgezien van de verwijdering of omzetting van de rutiel. Dit is een eenvoudig proces dat tot stand is gebracht door een eenmalige warmtebehandeling en de resulterende verduidelijking van de saffier is permanent en onomkeerbaar. Dit is de oudste vorm van Sapphire-behandelingen. Bekijk alle verwarmde saffieren .

Meerdere warmtebehandelingen

In bepaalde gevallen is de hoeveelheid opgenomen materiaal te groot om te worden verwijderd door het eenvoudige eenmalige warmtebehandelingsproces. Er worden dus meerdere warmtebehandelingen uitgevoerd, soms in de aanwezigheid van vloeimiddelen, die uiteindelijk leiden tot een heldere of heldere steen met een acceptabele kleur. Deze vorm van behandeling wordt in de industrie ook geaccepteerd als een eenvoudige warmtebehandeling. Bekijk alle verwarmde saffieren .

Beryllium-behandeling

Het chemische diffusieproces wordt uitgevoerd door meerdere warmtebehandelingen van de saffier in de aanwezigheid van kunstmatig geïntroduceerde elementen zoals beryllium, die de structuur van de saffier binnendringen.

De Beryllium-behandeling wordt uitgevoerd om goud-, geel-, sinaasappel-, abrikozen-, padparadscha- en vergelijkbare kleuren te produceren van lagere klasse ruwe saffier of van saffier van minder gewenste kleuren. Het beryllium kan de Sapphire tot een aanzienlijke diepte doordringen en kan moeilijk te detecteren zijn. De chemisch gemodificeerde steen kan een goede kleur en helderheid hebben, maar het is niet langer een 'natuurlijke saffier' en kan niet worden verkocht zonder de juiste en adequate onthulling van de behandeling die het heeft ondergaan. Bekijk alle Beryllium behandelde saffieren .

Beryllium behandeld Sapphire

Oppervlakteverspreiding

Deze behandeling lijkt sterk op de Beryllium-behandeling, maar Titanium wordt gebruikt om de Sapphire te "coaten". De Titanium-behandeling wordt uitgevoerd om de kleur en schittering van blauwe saffieren te verbeteren, maar de penetratiediepte is veel minder dan die voor berylliumbehandeling en bijgevolg kan het opnieuw polijsten van een steen een deel van de chemisch opgelegde kleur verwijderen. Personen die behandelde saffieren verkopen, moeten het feit duidelijk en adequaat aan kopers bekendmaken.

Gevulde holtes of kloven

Dit is een relatief nieuwe behandeling voor Sapphire. Het is gebruikelijk bij de robijnen maar is recentelijk uitgebreid tot saffieren. Een Sapphire van lage kwaliteit met een oppervlak dat kloven of scheuren bereikt, is gevuld met een kobaltrijke vorm van glas. Het kobalt draait de saffier blauw terwijl het glas de holtes vult en de helderheid verbetert. Deze behandeling moet duidelijk op alle saffieren worden vermeld.

Spleet gevulde saffier met kobaltglas

Alle behandelingen die in dit artikel worden uitgelegd, zijn gangbare praktijken in de markt van vandaag en maken een Sapphire zeker niet waardeloos. Het is duidelijk dat stenen met minder behandeling zeldzamer en duurder zijn dan behandelde saffieren, maar als je een prachtig juweel hebt dat met Beryllium is behandeld of zelfs is gevuld met fissuren, wanhoop dan niet, want elke saffier is uniek en mooi, ongeacht de behandeling.

WINKEL VOOR SAPPHIRES

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

15 mensen vonden dit artikel nuttig

Opmerkingen

Mduem

Thank you for the info!

20th Jul 2016
Mduem

Great info!

20th Jul 2016
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
83 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
72 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen