Verwerken...
Amethyst Geode 1.04 tonnes At Our Head Quarters
Amethist Geode 1,04 ton op ons hoofdkantoor
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

moving our amethyst geode

Our headquarters now has this beautiful massive 1.04 tonne Amethyst geode proudly on display on the Gold Coast, Australia. This massive Geode has many different moving stories.

How We Found It

First it was mined in the southern region of Brazil and when uncovered it took months to dig out. It was then transported to an Amethyst factory in Sao Paulo Brazil.

In 2016 Paul from Seda Gems visited this factory in Brazil but could not buy anything as the Chinese buyers had purchased the entire stocks of the factory. He took a picture of his girlfriend standing in front of it and the owner took them out for dinner that night. When Paul came back in Australia he sent the image to the guy thanking him for the dinner and included the image of the Amethyst geode.

His reply was that the Chinese buyer had not paid for one 20-foot container of Amethyst geodes and if he buys the lot, he can ship instantly with the massive Amethyst geode. So we sent funds instantly to him. We had just opened a local crystal shop and had over 300 large amethyst geodes at really good prices that sold very fast.

The Geode Started In Our Crystal Shop

The amethyst geode was always called ‘Her’ and is 2.3 meters tall. We could not stand it up in our shop as it would not fit through the door. We had to store it in a warehouse lying on its back in the wooden shipping box that it came in from Brazil.

We had an arrow pointing to it so people would go and view it, and instantly there was a good reaction from visitors saying how the amethyst energized them and it was so powerful. Some people believed it gave them a positive feeling that people started to write prayers or wishes and leave on side on the amethyst.

amethyst geode on the gold coast with prayers and notes

It wasn’t long till thousands of prayer notes and wishes were left that we had to clean out and store these message. We have stored the wishes and some are so beautiful to read and openness of the persons wishes from wanting nice shoes and dresses to wanting a boyfriend or girlfriend to wishing a parent would recover from sickness and so many touching notes.

People just really enjoyed the power and presence of this amethyst while she was lying on her back. After a few years we changed from a crystal shop to a Himalayan salt factory and had to move her out of the warehouse. This is when we decided to move it into our head quarters.

Moving To gem Rock Auctions Headquarters

The first stage was easy we used truck jacks to lift up the box containing her and rolled her out of the warehouse.

moving an amethyst geode

Well we pushed her towards the door and she went fast and just missed the door frame by an inch, if it had touched it, the wall would have been ripped out of the building. We hired a crane and had 100 meters to go to our head quarters next door. We moved her easily in the wooden crate. It just took a while to find the right balancing position.

When we arrived at the head quarters it was difficult to find the centre of balance on the swing as the base was heavy and the tip was thinner and weighed less. We had to lift the amethyst geode on it’s side and the crane driver was not happy as he didn’t want to take responsibility if the geode cracked.

amethyst geode almost inside

It was very stressful moving ‘Her’ at this point on her side trying to balance through our door and we were lucky that the door was wider than the average door size. We only could reach into the door so the crane had to go through a window about 3 meter up and his crane extension would just fit. It was so delicate that he didn’t smash all the windows and he moved ‘Her’ a few meters more but could not reach in the full way.

After all this we were still few meters short to move ‘Her’. So we had all 6 guys altogether to push and swing and try move her and it took a long time. Just over hour to more her to her final resting place. Now she is in our entrance and stands proudly upright in our showroom

final resting place of our geode

amethyst geode at our head quarters in Australia

Interesting Minerals And Formations In The Rest Of The Shipment

Along with the shipment of the huge Geode came a container load of other specimens. We found one that is just so different from all the others so we put it in our museum in he corner for several years. It weighs 23.1 kilograms.

When we rearranged our showroom we noticed that up close there are so many unique formations on this Amethyst geode. This specimen had black colored needles with Herkimer diamonds (Quartz) on the end of each spike. The specimen also has some Cacoxenite inclusions, so much must have happened in this geode formation over millions years to have so many different minerals.

Amethyst geode needles with Herkimer diamonds Amethyst geode needles with Herkimer diamonds and minelals

Amethyst is a beautiful purple colour due to iron and natural radiation of the quartz so the color purple can vary due to this chemical balance. Today it is rare to find that deep purple colour. Most of the Amethyst with a deep purple color comes from Uruguay.

Amethyst geode needles with Herkimer diamonds pointers

These Geodes are formed in Basaltic rock which have a spherical shaped. The miners drill into the host rock in search of a cavity that might contain crystallized Amethyst. Some geodes display an outer rim of Chalcedony with agate inside. Also amethyst, quartz and even calcite and gypsum are common occurrences.

Amethyst geode needles with Herkimer diamonds groups

The strange thing about this geode is the formation of the tiny needles and the small Herkimer diamonds that have formed on the end.

Amethyst geode with moss agateswayne  sedawie holding amethyst geode

SHOP FOR AMETHYST GEODES

onze amethist geode verplaatsen

Ons hoofdkantoor heeft nu deze prachtige, massieve Amethist- geode van 1,04 ton met trots tentoongesteld aan de Gold Coast, Australië. Deze enorme Geode heeft veel verschillende bewegende verhalen.

Hoe we het hebben gevonden

Eerst werd het gedolven in de zuidelijke regio van Brazilië en toen het werd ontdekt, duurde het maanden om het uit te graven. Het werd vervolgens vervoerd naar een Amethistfabriek in Sao Paulo, Brazilië.

In 2016 bezocht Paul van Seda Gems deze fabriek in Brazilië, maar kon niets kopen omdat de Chinese kopers de volledige voorraden van de fabriek hadden opgekocht. Hij nam een foto van zijn vriendin die ervoor stond en de eigenaar nam ze die avond mee uit eten. Toen Paul terugkwam in Australië, stuurde hij de afbeelding naar de man die hem bedankte voor het diner en voegde hij de afbeelding van de Amethist- geode toe.

Zijn antwoord was dat de Chinese koper niet had betaald voor een 20-voets container met amethist-geodes en als hij de partij koopt, kan hij onmiddellijk verzenden met de enorme amethist-geode. Dus stuurden we direct geld naar hem. We hadden net een plaatselijke kristalwinkel geopend en hadden meer dan 300 grote amethist-geodes tegen echt goede prijzen die heel snel verkochten.

De geode begon in onze kristalwinkel

De amethist geode heette altijd 'Her' en is 2,3 meter hoog. We konden hem niet rechtop zetten in onze winkel omdat hij niet door de deur zou passen. We moesten het opslaan in een magazijn dat op zijn rug lag in de houten verzenddoos waarin het uit Brazilië kwam.

We hadden een pijl die ernaar wees zodat mensen het zouden gaan bekijken, en meteen was er een goede reactie van bezoekers die zeiden hoe de amethist hen energie gaf en het was zo krachtig. Sommige mensen geloofden dat het hen een positief gevoel gaf dat mensen gebeden of wensen begonnen te schrijven en de amethist erbij lieten.

amethist geode aan de goudkust met gebeden en notities

Het duurde niet lang of er waren duizenden gebedsbriefjes en wensen achtergelaten dat we deze boodschap moesten opruimen en opslaan. We hebben de wensen opgeslagen en sommige zijn zo mooi om te lezen en openheid van de wensen van de persoon, van het willen van mooie schoenen en jurken tot het willen van een vriendje of vriendinnetje tot wensen dat een ouder zou herstellen van ziekte en zoveel ontroerende aantekeningen.

Mensen genoten gewoon echt van de kracht en aanwezigheid van deze amethist terwijl ze op haar rug lag. Na een paar jaar veranderden we van een kristalwinkel in een Himalaya zoutfabriek en moesten we haar uit het magazijn verhuizen. Dit is toen we besloten om het naar ons hoofdkantoor te verhuizen.

Verhuizen naar het hoofdkantoor van Gem Rock Auctions

De eerste fase was gemakkelijk, we gebruikten vrachtwagenkrikken om de kist met haar op te tillen en haar het magazijn uit te rollen.

een amethist geode verplaatsen

Nou, we duwden haar naar de deur en ze ging snel en miste net het deurkozijn op een centimeter, als het het had aangeraakt, zou de muur uit het gebouw zijn gerukt. We huurden een kraan en hadden 100 meter om naar ons hoofdkantoor ernaast te gaan. We verplaatsten haar gemakkelijk in de houten kist. Het was even zoeken naar de juiste balanspositie.

Toen we bij het hoofdkwartier aankwamen, was het moeilijk om het evenwichtspunt op de schommel te vinden, omdat de basis zwaar was en de punt dunner en minder woog. We moesten de amethist geode op zijn kant tillen en de kraanmachinist was niet blij omdat hij geen verantwoordelijkheid wilde nemen als de geode zou barsten.

amethist geode bijna binnen

Het was erg stressvol om 'Haar' op dit punt op haar zij te bewegen terwijl ze door onze deur probeerde te balanceren en we hadden het geluk dat de deur breder was dan de gemiddelde deurmaat. We konden alleen in de deur reiken, dus de kraan moest door een raam van ongeveer 3 meter omhoog en zijn kraanverlenging zou net passen. Het was zo delicaat dat hij niet alle ramen insloeg en hij 'haar' een paar meter verder bewoog, maar niet volledig kon reiken.

Na dit alles kwamen we nog enkele meters te kort om 'Haar' te verplaatsen. Dus we hadden alle 6 de jongens om te duwen en te zwaaien en te proberen haar te bewegen en het duurde lang. Iets meer dan een uur om haar naar haar laatste rustplaats te brengen. Nu staat ze in onze entree en staat ze trots rechtop in onze showroom

laatste rustplaats van onze geode

amethist geode op ons hoofdkantoor in Australië

Interessante mineralen en formaties in de rest van de zending

Samen met de verzending van de enorme Geode kwam een containerlading met andere exemplaren. We hebben er een gevonden die zo anders is dan alle andere, dus hebben we hem een aantal jaren in ons museum in de hoek gezet. Hij weegt 23,1 kilogram.

Toen we onze showroom opnieuw inrichtten, merkten we dat er van dichtbij zoveel unieke formaties op deze Amethist-geode zijn. Dit exemplaar had zwartgekleurde naalden met Herkimer-diamanten (Quartz) aan het uiteinde van elke spike. Het exemplaar heeft ook enkele Cacoxenite-insluitsels, er moet in de loop van miljoenen jaren zoveel zijn gebeurd in deze geodeformatie om zoveel verschillende mineralen te hebben.

Amethist geode naalden met Herkimer diamantenAmethist geode naalden met Herkimer diamanten en mineralen

Amethist is een prachtige paarse kleur door ijzer en natuurlijke straling van het kwarts waardoor de kleur paars door deze chemische balans kan variëren. Tegenwoordig is die dieppaarse kleur nog maar zelden te vinden. Het grootste deel van de Amethist met een dieppaarse kleur komt uit Uruguay.

Amethist geode naalden met Herkimer diamanten wijzers

Deze geodes zijn gevormd in basaltgesteente met een bolvormige vorm. De mijnwerkers boren in het gastgesteente op zoek naar een holte die gekristalliseerde amethist zou kunnen bevatten. Sommige geodes vertonen een buitenrand van Chalcedoon met daarin agaat. Ook amethist, kwarts en zelfs calciet en gips komen veel voor.

Amethist geode naalden met Herkimer diamanten groepen

Het vreemde aan deze geode is de vorming van de minuscule naalden en de kleine Herkimer-diamanten die zich aan het uiteinde hebben gevormd.

Amethist geode met mosagatenWayne Sedawie houdt amethist geode vast

WINKEL VOOR AMETHIST GEODES

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

4 mensen vonden dit artikel nuttig

Opmerkingen

Phoenixmedusa

What a Beautiful amazing Amethyst geode,  would love to see her some time,  how stressful it must have been to move,  you also have lots of beautiful gems and crystals,  hope to buy some from you when I have some spare cash,  I am from Ipswich so not too far away,  was looking for a place to see some amazing gems and crystals, so glad its not too far away.  Thanks Heaps Aaron ☺

29th Jan 2017

Zoek de Gemstone Encyclopedia

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
379 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
60 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
78 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
34 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
9 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
48 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
30 artikelen