Gemiddeld
Verwerken...
How Do They Treat Ruby Gemstones?
Hoe behandelen ze Ruby edelstenen?
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Most of the Ruby found on the market these days have had some form of treatment applied to them. How do they treat Ruby gemstones and what does it do to the stone? Some of the treatments have names like “Heat Treatment”, “Glass Filling”, “Clarity Enhancement” or “Beryllium treatment”. On GemRockAuctions it is essential that all Rubies have their treatments listed correctly as it can have a drastic affect on the price of the gem.

What does “Treat Ruby Gemstones” Mean?

During the process of getting Ruby from the ground to the final customer, most stones need to be altered by a treatment in order for it to be commercially acceptable. Treatments can improve the colour and clarity of Rubies which make them more desirable in the final market. In a nutshell, “Treat Ruby Gemstones” means to alter the Ruby in some way in order to make it more beautiful.

How do they treat ruby gemstones 

What Are The Ruby Treatments?

A treated Ruby is not a bad thing. Less than 1% off all Rubies that are recovered from the ground actually make it to the market without any treatment. These are the most precious and value Rubies available. If they did not treat Ruby gemstones, 99% of the Ruby would never make it to the market. That means the average person may never see a Ruby in their whole life if it was not for treatments.

Untreated Ruby

By far the rarest and most valuable Ruby gemstone. These stones ave been mined out of the ground, cut and polished and presented to the market. No other process apart from cutting and polishing has been performed on these Rubies.

Untreated unheated ruby gemstone

Heat Treated Ruby

This technique has been used for centuries to treat Ruby gemstones. It is used to improve the clarity and colour of Rubies. The Ruby is placed in a crucible and heated to extreme temperatures of around 1800 degrees. The atmosphere around the Ruby can be altered to change the way the Ruby reacts but the basic idea is that the heat will dissolve any rutile inclusions inside the stone which will improve the clarity and improve the red colour. No other additives have been added to the process and the Ruby is as strong and durable as the unheated version.

heat treated ruby gemstone

Flux Healed Rubies

Sometimes during the heating process, the Ruby will be coated in a flux material. The purpose of this material is to stop multiple Rubies sticking together when heating and acts as a barrier. The down side is that this flux material can melt and penetrate any cracks or fissures in the Ruby. This will improve the clarity of the Ruby by filling in the cracks, but it will decrease the value of the stone since it is a foreign material.

Beryllium Diffused Ruby

This treatment is more commonly used on Sapphire rather than to treat Ruby gemstones. The Rubies are heated while Beryllium is added to the crucible. The Beryllium diffuses with the crystal lattice of Ruby and can create a more intense colour.

Glass Filled Rubies

This is the newest and most commonly seen treatment of Rubies in the market place today. Low grade Ruby is used that is full of cracks and fissures. It is bleached and then heat treated with the addition of a liquid glass. This glass penetrates the Ruby and improves the clarity by reducing the amount of visible cracks on the surface. This treatment is not very stable as temperature changes, ultrasonic cleaners and shock can cause the lead glass to fall out of the stone.

Glass Filled Ruby treatmentGlass filled ruby gemstone

These are the known ways to treat Ruby gemstones at the time of writing this article. In the world of gemology there are always new treatments coming to light which require different testing methods to detect. On Gem Rock Auctions our verified sellers are required to disclose all treatments on all gemstones.

SHOP FOR RUBIES

De meeste Ruby die tegenwoordig op de markt zijn, hebben een vorm van behandeling op hen toegepast. Hoe behandelen ze Ruby edelstenen en wat doet het met de steen? Sommige behandelingen hebben namen als 'Warmtebehandeling', 'Glasvulling', 'Helderheidsverbetering' of 'Beryllium-behandeling'. Op GemRockAuctions is het essentieel dat alle robijnen hun behandelingen correct weergegeven hebben, omdat dit een drastische invloed kan hebben op de prijs van het juweel.

Wat betekent "Treat Ruby Gemstones"?

Tijdens het proces om Ruby van de grond naar de eindklant te krijgen, moeten de meeste stenen worden gewijzigd door een behandeling om commercieel aanvaardbaar te zijn. Behandelingen kunnen de kleur en helderheid van robijnen verbeteren, waardoor ze aantrekkelijker worden in de uiteindelijke markt. In een notendop betekent "Treat Ruby Gemstones " om de Ruby op de een of andere manier te veranderen om het mooier te maken.

Hoe behandelen ze robijnrode edelstenen

Wat zijn de Ruby-behandelingen?

Een behandelde Ruby is geen slechte zaak. Minder dan 1% korting op alle robijnen die uit de grond zijn gehaald, komen zonder enige behandeling op de markt. Dit zijn de kostbaarste en meest waardevolle robijnen die er zijn. Als ze Ruby edelstenen niet behandelen, zou 99% van de Ruby nooit op de markt komen. Dat betekent dat de gemiddelde persoon nooit een Ruby in hun hele leven zal zien als het niet om behandelingen gaat.

Onbehandelde robijn

Veruit de zeldzaamste en meest waardevolle robijnrode edelsteen. Deze stenen zijn uit de grond gedolven, gesneden en gepolijst en op de markt gebracht. Er is geen ander proces uitgevoerd dan het snijden en polijsten van deze robijnen.

Onbehandelde onverwarmde robijnrode edelsteen

Warmte behandeld Ruby

Deze techniek wordt al eeuwenlang gebruikt om robijnrode edelstenen te behandelen. Het wordt gebruikt om de helderheid en kleur van robijnen te verbeteren. De robijn wordt in een kroes geplaatst en verhit tot extreme temperaturen van ongeveer 1800 graden. De atmosfeer rondom de Ruby kan worden veranderd om de manier waarop de Ruby reageert te veranderen, maar het basisidee is dat de warmte alle rutielinsluitsels in de steen oplost, wat de helderheid zal verbeteren en de rode kleur zal verbeteren. Er zijn geen andere additieven aan het proces toegevoegd en de Ruby is net zo sterk en duurzaam als de onverwarmde versie.

warmtebehandelde robijnrode edelsteen

Flux Genezen robijnen

Soms wordt tijdens het verhittingsproces de Ruby gecoat in een vloeimiddel. Het doel van dit materiaal is om te voorkomen dat meerdere robijnen aan elkaar hechten tijdens het verwarmen en als een barrière fungeren. De keerzijde is dat dit fluxmateriaal kan smelten en kan binnendringen in scheuren of barsten in de robijn. Dit zal de helderheid van de robijn verbeteren door de scheuren in te vullen, maar het zal de waarde van de steen verminderen omdat het een vreemd materiaal is.

Beryllium Diffuse robijn

Deze behandeling wordt vaker gebruikt op Sapphire in plaats van Ruby edelstenen te behandelen. De robijnen worden verwarmd terwijl Beryllium aan de smeltkroes wordt toegevoegd. De Beryllium diffundeert met het kristalrooster van Ruby en kan een intensere kleur creëren.

Glas gevulde robijnen

Dit is de nieuwste en meest voorkomende behandeling van robijnen op de markt vandaag. Er wordt een laagwaardige Ruby gebruikt die vol zit met scheuren en kloven. Het wordt gebleekt en vervolgens hittebehandeld met de toevoeging van een vloeibaar glas. Dit glas dringt door de robijn en verbetert de helderheid door de hoeveelheid zichtbare barsten in het oppervlak te verminderen. Deze behandeling is niet erg stabiel omdat temperatuurveranderingen, ultrasone reinigers en schokken ertoe kunnen leiden dat het loodglas uit de steen valt.

Glas gevulde robijnbehandelingGlas gevulde robijnrode edelsteen

Dit zijn de bekende manieren om Ruby edelstenen te behandelen op het moment dat dit artikel wordt geschreven. In de wereld van de edelstenen komen er altijd nieuwe behandelingen aan het licht die verschillende testmethoden vereisen om te detecteren. Op Gem Rock Auctions moeten onze geverifieerde verkopers alle behandelingen op alle edelstenen onthullen.

WINKEL VOOR ROBIJNEN

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

22 mensen vonden dit artikel nuttig
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
88 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
73 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen