Verwerken...
Rough Diamonds And Raw Diamonds
Ruwe diamanten en ruwe diamanten
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Rough Diamonds are sourced direct from the diamond mines and offered as raw diamonds. They can come in their raw cubic shape, as diamond slices or as tumbled stones. Lets explore the wonderful world of Rough Diamonds more closely.

Diamond Cubes

Rough Diamonds

Diamond cube is the hardest and well-known naturally occurring material, having a 10 score based on its Moh’s scale of stone hardness. It is so strong that diamonds are used to cut through other gemstones by professional cutters.

Diamonds come in various colours ranging from black, brown, gray, white, blue, yellow, orange, purple, pink and red. The production and distribution of diamonds is controlled by a handful of players mainly the famous DeBeers. The most important trading centre is Antwerp in Belgium where 80% of all rough diamonds are traded.

Diamond Slices

Rough Diamonds

Diamond slices are a new type of fashion started by diamond cutters. Knowing that diamonds with natural inclusions have lower values cutters decided to slice up the stone creating beautiful slices. The slices show beautiful patterns while keeping the shape of the diamond. These fine pieces are combined with precious metals like silver and gold and make for beautiful pendants.

Diamond Strands

Diamond strands look remarkable in both silver and gold settings and can be available in a various settings or styles. The Diamond pictured above is Carbonado known as the black diamond. It can be found in alluvial deposits in Central Africa and Brazil. The value of its color often affects its worth more than the carat mass and may be engraved to highlight the shade of the stone, rather than its shine. Diamond strand material is also accessible in a flake form. The high-value of diamond strands ensures that there is no waste. Diamond strand are cut from the faceted stones. Even in a cut form, this diamond has prevailing quality to reproduce and refract light, which is matchless.

Rough Diamonds

Rough Diamonds

Rough diamonds refer to pieces of diamond that has not yet been engraved and refined. They are also categorized on attributes such as nature, dimension, colour, cut, and quality. The actual value of rough diamonds requires detailed knowledge and technical understanding it is quite a business in itself.

A diamond is totally made up of crystallized carbon atoms in a cubic arrangement. It has specific arrangements, which provide the diamond with its composition. Rough diamonds are typically produced as dodecahedron, octahedron, cube, and dodecahedron. All of the carbon atoms compromise with this diamond have the similar shape, and are arranged in a methodical pattern.

Rough Diamonds

In fact, the structure of these carbon atoms is reflected in its external nature. The octahedron is the most ordinary shape, which has two four-sided pyramids fixed together at their base. Dodecahedron is another regular shape, which composed of twelve faces. Rough diamonds of this form is less pointed in form than the octahedron.

Rough Diamonds

SHOP FOR ROUGH AND RAW DIAMONDS

Ruwe diamanten worden rechtstreeks uit de diamantmijnen gehaald en aangeboden als ruwe diamanten. Ze kunnen in hun ruwe kubieke vorm komen, als diamantschijfjes of als getuimelde stenen. Laten we de wondere wereld van ruwe diamanten nader bekijken.

Diamond Cubes

Ruwe diamanten

Diamantkubus is het moeilijkste en bekendste natuurlijke materiaal, met een score van 10 op basis van de Moh's schaal van steenhardheid. Het is zo sterk dat diamanten worden gebruikt om andere edelstenen door professionele snijders te snijden.

Diamanten zijn er in verschillende kleuren, variërend van zwart, bruin, grijs, wit, blauw, geel, oranje, paars, roze en rood. De productie en distributie van diamanten wordt bestuurd door een handvol spelers, voornamelijk de beroemde DeBeers. Het belangrijkste handelscentrum is Antwerpen in België, waar 80% van alle ruwe diamant wordt verhandeld.

Diamond Slices

Ruwe diamanten

Diamantschijfjes zijn een nieuw soort mode gestart door diamantslijpers. Wetende dat diamanten met natuurlijke insluitsels lagere waarden hebben, hebben snijders besloten om de steen in stukken te snijden om mooie plakjes te maken. De segmenten laten prachtige patronen zien terwijl ze de vorm van de diamant behouden. Deze fijne stukjes worden gecombineerd met edele metalen zoals zilver en goud en zorgen voor mooie hangers.

Diamond Strands

Diamant strengen zien er opmerkelijk uit in zowel zilver als goud instellingen en kunnen beschikbaar zijn in verschillende instellingen of stijlen. De hierboven afgebeelde diamant is Carbonado, ook wel de zwarte diamant genoemd. Het kan worden gevonden in alluviale afzettingen in Centraal-Afrika en Brazilië. De waarde van zijn kleur beïnvloedt vaak zijn waarde meer dan de karaatmassa en kan worden gegraveerd om de schaduw van de steen, eerder dan zijn glans te benadrukken. Diamantstrengmateriaal is ook toegankelijk in een vlokvorm. De hoge waarde van diamantstrengen zorgt ervoor dat er geen afval is. Diamantstreng wordt gesneden uit de gefacetteerde stenen. Zelfs in een gesneden vorm, heeft deze diamant de overheersende kwaliteit om licht te reproduceren en te breken, wat niet te evenaren is.

Ruwe diamanten

Ruwe diamanten

Ruwe diamanten verwijzen naar stukken diamant die nog niet zijn gegraveerd en verfijnd. Ze zijn ook gecategoriseerd op attributen zoals aard, dimensie, kleur, knippen en kwaliteit. De werkelijke waarde van ruwe diamant vereist gedetailleerde kennis en technisch inzicht. Het is best een bedrijf op zich.

Een diamant bestaat volledig uit gekristalliseerde koolstofatomen in een kubusvormige opstelling. Het heeft specifieke regelingen, die de diamant van zijn samenstelling voorzien. Ruwe diamanten worden meestal geproduceerd als dodecaëder, octaëder, kubus en dodecaëder. Alle koolstofatomen die compromissen sluiten met deze diamant hebben dezelfde vorm en zijn gerangschikt volgens een methodisch patroon.

Ruwe diamanten

In feite wordt de structuur van deze koolstofatomen weerspiegeld in de externe aard ervan. De octaëder is de meest gewone vorm, die twee vierzijdige piramides heeft die aan hun basis zijn bevestigd. Dodecaëder is een andere regelmatige vorm, die uit twaalf gezichten bestaat. Ruwe diamanten van deze vorm zijn minder spits van vorm dan de octaëder.

Ruwe diamanten

WINKEL VOOR RUWE EN RUWE DIAMANTEN

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

5 mensen vonden dit artikel nuttig
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
88 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
73 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen