Verwerken...
What is the Crystal shape of Garnet?
Wat is de kristalvorm van granaat?
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

what is the crystal shape of garnetWhen shopping for gemstones, you will likely come across popular stones called Garnet. However, garnets are not single minerals but groups of chemical compositions. So, exactly what is garnet and what does the crystal shape of Garnet look like?

Garnets are an abrasive mineral and gemstone formed by a group of isomorphous rock minerals that share a series of crystal structures. Although the crystal forms are identical, the specific elements configuring the garnet differ in composition. This variation creates two distinct categories of Garnet groups:

  1. Garnets with a second element of aluminum, including Almandine, Spessartine, and Pyrope.
  2. Garnets with a first element of calcium, including Grossular, Andradite and Uvarovite.

Despite these unique groupings, the visible variation between garnets is nearly untraceable without special analysis.

What do garnets look like? 

Well, the most common reference for garnet is the red gemstone, despite the existence of a variety of garnet colors. That is not the only way Garnets vary, in fact there are multiple garnet minerals in various colors that serve unique purposes. Calcium garnets are typically softer and have a green hue, whereas the red gemstones are harder and popularly used in jewelry. Garnet Crystal Shape

What is the crystal shape and structure of Garnet?

The main crystal shapes of Garnets are dodecahedral and trapezohedral. Both shapes are polyhedrons, which are three-dimensional geometric figures with flat faces. Here are the characteristics of each crystal garnet shape:

  • Dodecahedral: A beautiful geometric polyhedron crystal shape featuring twelve flat triangular faces.

  • Trapezohedral: A unique shape consisting of a dual polyhedron resemblant of a honeycomb or kite.

Though both shapes are unique, each is configured of a well-formed, rounded group of small crystals.

Garnet Crystal Shape - Dodecahedral

Dodecahedral Crystal Shape

Garnet Crystal Shape - Trapezohedral

Trapezohedral  Crystal Shape

How is Garnet used in jewelry?

Garnets are relatively durable minerals mined from igneous and metamorphic rocks, as well as in the earth’s soils and sediments. Due to their relatively durable, grainy composition, garnets have become popular industrial materials used in countertops, water filtration and blasting.

However, that is not how these crystals got their origins. In fact, garnets trace back thousands of years to Ancient Rome and Egypt. Excavations of Egyptian burials reveal garnets to have been a popular ancient gemstone.

Presently, garnets remain popular and widely used gemstones in the jewelry marketplace. Red garnets are used as the birthstone for January, as well as a second anniversary gemstone. While red gemstones are the most popular garnet used in jewelry, there are garnets available in nearly every color, blue being extremely rare and desired.

Garnets make great jewelry gemstones as they’re relatively affordable and affixed in a variety of jewelry pieces. Garnets don’t have a shiny luster, however they are transparent and attractive, making them gorgeous stones for rings, necklaces, bracelets and earrings.

These versatile gemstones pair well with both gold, silver and white gold and are available in a variety of cuts. Garnets can also be paired with other beautiful stones like opal or sapphire to create a colorful, unique statement piece.

SHOP FOR GARNETS

wat is de kristalvorm van granaat Bij het winkelen voor edelstenen, zul je waarschijnlijk populaire stenen tegenkomen die Garnet worden genoemd . Granaten zijn echter geen afzonderlijke mineralen, maar groepen chemische samenstellingen. Dus wat is granaat precies en hoe ziet de kristalvorm van granaat eruit?

Granaten zijn een schurend mineraal en edelsteen gevormd door een groep isomorfe gesteente-mineralen die een reeks kristalstructuren delen . Hoewel de kristalvormen identiek zijn, verschillen de specifieke elementen die de granaat configureren qua samenstelling. Deze variatie creëert twee verschillende categorieën granaatgroepen:

  1. Granaten met een tweede element van aluminium, waaronder Almandine, Spessartine en Pyrope.
  2. Granaten met een eerste element van calcium, inclusief Grossular, Andradite en Uvarovite.

Ondanks deze unieke groeperingen is de zichtbare variatie tussen granaten vrijwel niet te traceren zonder speciale analyse.

Hoe zien granaten eruit?

Nou, de meest voorkomende referentie voor granaat is de rode edelsteen, ondanks het bestaan van een verscheidenheid aan granaatkleuren. Dat is niet de enige manier waarop Garnets variëren, er zijn zelfs meerdere granaatmineralen in verschillende kleuren die unieke doeleinden dienen. Calciumgranaten zijn meestal zachter en hebben een groene tint, terwijl de rode edelstenen harder en in de volksmond worden gebruikt in sieraden. Granaat kristalvorm

Wat is de kristalvorm en structuur van granaat?

De belangrijkste kristalvormen van Garnets zijn dodecaëder en trapezohedraal. Beide vormen zijn veelvlakken, driedimensionale geometrische figuren met platte vlakken. Hier zijn de kenmerken van elke kristalgranaatvorm:

  • Dodecaëder: een prachtige geometrische veelvlakkristalvorm met twaalf platte driehoekige vlakken.

  • Trapezohedral: een unieke vorm bestaande uit een dubbele veelvlak dat lijkt op een honingraat of vlieger.

Hoewel beide vormen uniek zijn, is elk gevormd uit een goed gevormde, afgeronde groep kleine kristallen.

Granaat kristalvorm - dodecaëder

Dodecaëder kristalvorm

Granaat Kristalvorm - Trapezohedral

Trapezohedrale kristalvorm

Hoe wordt granaat in sieraden gebruikt?

Granaten zijn relatief duurzame mineralen gewonnen uit stollingsgesteenten en metamorfe gesteenten, evenals in de bodems en sedimenten van de aarde. Vanwege hun relatief duurzame, korrelige samenstelling zijn granaten populaire industriële materialen geworden die worden gebruikt in werkbladen, waterfiltratie en stralen.

Dat is echter niet hoe deze kristallen hun oorsprong hebben. Granaten gaan zelfs duizenden jaren terug tot het oude Rome en Egypte. Opgravingen van Egyptische begrafenissen onthullen dat granaten een populaire oude edelsteen zijn geweest.

Op dit moment blijven granaten populaire en veelgebruikte edelstenen op de sieradenmarkt. Rode granaten worden gebruikt als de geboortesteen voor januari , evenals een tweede verjaardag edelsteen . Hoewel rode edelstenen de meest populaire granaat zijn die in sieraden wordt gebruikt, zijn er granaten beschikbaar in bijna elke kleur, blauw is uiterst zeldzaam en gewenst.

Granaten zijn geweldige edelstenen voor sieraden omdat ze relatief betaalbaar zijn en in verschillende sieraden zijn bevestigd. Granaten hebben geen glanzende glans, maar ze zijn transparant en aantrekkelijk, waardoor ze prachtige stenen zijn voor ringen, kettingen, armbanden en oorbellen.

Deze veelzijdige edelstenen passen goed bij zowel goud, zilver en witgoud en zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid aan sneden. Granaten kunnen ook worden gecombineerd met andere mooie stenen zoals opaal of saffier om een kleurrijk, uniek statement-stuk te maken.

WINKEL VOOR GARNETEN

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
85 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
73 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen