Lapidary Fundamentals: All About Gemstone Faceting

Verwerken...

Lapidary Fundamentals All About Gemstone FacetingThere is more to a gemstone than sparkle and shimmer. A diligent effort goes into fine-tuning and adjusting the gem before it enters the marketplace. Gemstone faceting is the trick of the trade and requires years of practice to master.

Combining an art form with strategic engineering, the process of gemstone faceting is not one for the weak of heart. To successfully understand the processes involved in gemstone faceting, it helps to study, practice, and apprentice under an expert. As a lapidary, there are many fundamental lessons you must learn to excel at the craft.

Today, we want to share with you some fascinating terms and facts about gemstone faceting. Whether it's a hobby or an occupation, these pieces of information are vital to keep in your repertoire.  

What is Gemstone Faceting?

Before we get too carried away with the details and terminology of the trade, here's a quick overview of what this job entails. Gemstone faceting is the art of cutting gemstones. It's as simple as that! Yet you are working with a delicate, expensive product, and mastering the skill of cutting requires patience and precision.

Strategic cutting procedures will ultimately dictate the quality of the final gemstone. The process is so intricate that only professionals skilled in the trade know the ins and outs of this specific skillset.

A lapidary, or gemstone faceter, is a person who professionally cuts and polishes gemstones. When you shop for gems or jewelry, consider that this tiny and spectacular jewel was shaped by a skilled hand.

After all, in its organic form, a gemstone is a raw, uncut specimen. It is only by precise and exact cutting and polishing that a facet grade rough stone becomes a sparkling jewel. You can thank the lapidary for that!
Lapidary Fundamentals All About Gemstone Faceting

The Three Most Important Points About Gemstone Facets

Now that you've got a good grasp on what faceting is, there are three important details to keep in mind when cutting and polishing gems. You should adequately address each of these points before you even think about cutting into a rough specimen:

 • The gem's rotation

 • The angle of the actual cut

 • The depth of the cut you plan to make

By looking closely at the angle, rotation, and depth, you can pinpoint every single facet on the face of a gemstone. When preparing to cut a gemstone, you will find that there are slight variations in the three qualities from one gem to the next. After all, these beauties were carved by nature, and you are merely refining the process.

However, as long as you implement a faceting machine as your cutting tool of choice, you will notice that the process is identical from gemstone to gemstone. As with everything you try for the first time, there are learning curves in gemstone faceting. There's a lot of trial and error involved, but don't get disheartened! Every artisan needs to make a few mistakes on his or her way to mastery.

The goal is to cut gemstones in such a way where the facets come together perfectly. Practice makes perfect, so don't give up on your gemstone faceting dreams if you don't cut a few gems precisely well in the beginning. You'll get there in due time!

The Various Controls for Gemstone Faceting

It should come as no surprise that faceting a gem is a precise science. To properly implement the strategies that lapidaries learn, you must understand why the rules exist in the first place.

As you dive into the world of gemstone faceting, you'll no doubt encounter complex terms. The more you handle terminology, the better you'll absorb the meaning of each word. Until then, becoming acquainted with the definitions of these terms will help you succeed. To start, here are the most common terms you'll encounter. If you want a full list of faceting terms, be sure to checkout our article.


The Angle Setting of Gemstone Faceting

The angle setting refers to the exact angle that you intend for your cut, as shown on the protractor of your faceting machine. The value is adjustable, so feel free to set the angle to the degree of choice.

The Depth Control of Gemstones

The depth control of gemstones refers to the exact depth of each cut that you make. The more coarse your depth control setting is, the less deep the cut will be, whereas a fine depth control will cut much deeper.

The angle and the depth of a gemstone cut are not the only controls. You'll also encounter:

 • Cheater controls: These enable you to make side-to-side adjustments less than a full index figure.

 • Gemstone index gears: These are the gear controls that dictate the gem's rotation

 • Gem depth control: The height setting that shapes the depth of the cut

 • Gemstone lubricants: Water containing additive wets the cutting laps

 • Speed control: This controls the speed of the laps, and also allows you to change or reverse the rotation's direction

 • Gemstone laps: Abrasive disks used for cutting and polishing gemstones

How to Master the Art of Faceting Gemstones

Becoming a gemstone faceting connoisseur is a title you most definitely earn. It's only with repeated practice, error, and fine-tuning that you'll understand the inner workings of faceting. The bottom line is that perfecting this skill is just like anything else: practice makes perfect!

A little hard work doesn't intimidate you, though! To begin, start by working with gemstones you're comfortable with. Also, familiarize yourself with your faceting machine. It will execute most of the process for you, but you hold the reins of the device. Thus it will only be as successful as its operator.

Don't be surprised if you pour hours into your work every single day just for one gemstone. There's no such thing as taking too much time to perform the faceting process.

In time, you'll find yourself cutting dozens of gems in one session. Before you know it, you'll be the gemstone cutting guru, impressing everyone around you, yourself included, with your skills!

Trust the gemstone faceting process and stick to a daily practice schedule! You'll be an expert lapidary in no time!

SHOP FOR GEMSTONE ROUGH


Lapidary Fundamentals All About Gemstone Faceting Er is meer aan een edelsteen dan schittering en glans. Er wordt ijverig aan gewerkt om het juweel nauwkeurig af te stemmen en aan te passen voordat het op de markt komt. Edelsteenfacetten zijn de truc van het vak en vereisen jaren van oefening om te beheersen.

Door een kunstvorm te combineren met strategische engineering, is het proces van edelsteenfacetten niet een voor de zwakken van hart. Om de processen die betrokken zijn bij edelsteenfacetten met succes te begrijpen, helpt het om te studeren, oefenen en in de leer te gaan bij een expert. Als lapidair zijn er veel fundamentele lessen die je moet leren om uit te blinken in het vak.

Vandaag willen we enkele fascinerende termen en feiten over edelsteenfacetten met u delen. Of het nu een hobby of een beroep is, deze stukjes informatie zijn essentieel om in je repertoire te bewaren.

Wat is Gemstone Faceting?

Voordat we ons te veel laten meeslepen door de details en terminologie van het vak, volgt hier een kort overzicht van wat deze baan inhoudt. Edelsteenfacetten is de kunst van het snijden van edelstenen. Zo simpel is het! Toch werk je met een delicaat, duur product en het beheersen van de vaardigheid om te snijden vereist geduld en precisie.

Strategische snijprocedures zullen uiteindelijk de kwaliteit van de uiteindelijke edelsteen bepalen. Het proces is zo ingewikkeld dat alleen vakmensen de ins en outs van deze specifieke vaardigheden kennen.

Een lapidaire of edelsteenfaceter is een persoon die edelstenen professioneel snijdt en polijst. Wanneer u edelstenen of sieraden winkelt, bedenk dan dat dit kleine en spectaculaire juweel is gevormd door een bekwame hand.

Een edelsteen is immers in zijn organische vorm een rauw, ongeslepen exemplaar. Alleen door nauwkeurig en precies te snijden en polijsten wordt een facetgeslepen ruwe steen een sprankelend juweel. Daar kun je de lapidaris voor bedanken!
Lapidary Fundamentals All About Gemstone Faceting

De drie belangrijkste punten over edelsteenfacetten

Nu u goed begrijpt wat facetten is, zijn er drie belangrijke details waarmee u rekening moet houden bij het snijden en polijsten van edelstenen. U moet elk van deze punten op de juiste manier aanpakken voordat u erover nadenkt om in een ruw exemplaar te snijden:

 • De rotatie van de edelsteen

 • De hoek van de daadwerkelijke snede

 • De diepte van de snede die u wilt maken

Door goed naar de hoek, rotatie en diepte te kijken, kunt u elk afzonderlijk facet op het oppervlak van een edelsteen lokaliseren. Bij het voorbereiden om een edelsteen te snijden, zult u merken dat er kleine variaties zijn in de drie kwaliteiten van de ene edelsteen tot de andere. Deze schoonheden zijn tenslotte door de natuur gesneden en u verfijnt alleen maar het proces.

Zolang u echter een facetmachine als uw favoriete snijgereedschap implementeert, zult u merken dat het proces identiek is van edelsteen tot edelsteen. Zoals bij alles wat je voor de eerste keer probeert, zijn er leercurven in edelsteenfacetten. Er is veel vallen en opstaan bij betrokken, maar raak niet ontmoedigd! Elke ambachtsman moet een paar fouten maken op zijn of haar manier om het meesterschap te beheersen.

Het doel is om edelstenen zo te snijden dat de facetten perfect bij elkaar komen. Oefening baart kunst, dus geef je dromen over edelsteenfacetten niet op als je in het begin een paar edelstenen niet goed snijdt. Je komt er op tijd!

De verschillende bedieningselementen voor edelsteenfacetten

Het mag geen verrassing zijn dat facetten van een edelsteen een exacte wetenschap is. Om de strategieën die lapidaires leren goed te implementeren, moet u begrijpen waarom de regels in de eerste plaats bestaan.

Als je de wereld van edelsteenfacetten induikt, kom je ongetwijfeld complexe termen tegen. Hoe meer u met terminologie omgaat, hoe beter u de betekenis van elk woord opneemt. Tot die tijd zal het u helpen om kennis te maken met de definities van deze termen. Om te beginnen zijn hier de meest voorkomende termen die u tegenkomt. Als je een volledige lijst met facettermen wilt, bekijk dan zeker ons artikel.


De hoekinstelling van edelsteenfacetten

De hoekinstelling verwijst naar de exacte hoek die u voor uw snede wilt, zoals weergegeven op de hoekmeter van uw facetmachine. De waarde is instelbaar, dus voel je vrij om de hoek in te stellen op de mate van keuze.

De dieptecontrole van edelstenen

De dieptecontrole van edelstenen verwijst naar de exacte diepte van elke snede die je maakt. Hoe grover uw instelling voor dieptecontrole, hoe minder diep de snede zal zijn, terwijl een fijne dieptecontrole veel dieper zal snijden.

De hoek en de diepte van een edelsteensnede zijn niet de enige bedieningselementen. Je zult ook tegenkomen:

 • Cheater controls: Deze stellen je in staat om side-to-side aanpassingen te maken met minder dan een volledig indexcijfer.

 • Edelsteenindex-tandwielen: dit zijn de versnellingsbedieningen die de rotatie van de edelsteen dicteren

 • Dieptecontrole edelsteen: de hoogte-instelling die de snedediepte vormt

 • Edelsteensmeermiddelen: water dat additieven bevat, maakt de snijrondes nat

 • Snelheidsregeling: hiermee regelt u de snelheid van de ronden en kunt u ook de draairichting wijzigen of omkeren

 • Edelsteenronden: Schuurschijven voor het snijden en polijsten van edelstenen

Hoe de kunst van het facetteren van edelstenen onder de knie te krijgen

Edelsteenfacetkenner worden is een titel die u zeker verdient. Het is alleen met herhaalde oefening, fouten en fijnafstemming dat u de innerlijke werking van facetten zult begrijpen. Het komt erop neer dat het perfectioneren van deze vaardigheid net als al het andere is: oefenen baart kunst!

Een beetje hard werken intimideert je echter niet! Begin om te beginnen met het werken met edelstenen waar je je prettig bij voelt. Maak ook kennis met uw facetmachine. Het zal het grootste deel van het proces voor u uitvoeren, maar u houdt de touwtjes in handen van het apparaat. Het zal dus slechts zo succesvol zijn als de operator.

Wees niet verbaasd als je elke dag uren in je werk steekt voor slechts één edelsteen. Er bestaat niet zoiets als te veel tijd nemen om het facetproces uit te voeren.

Na verloop van tijd zul je merken dat je tientallen edelstenen in één sessie snijdt. Voordat je het weet, ben je de edelsteen-snijdende goeroe en maak je indruk op iedereen om je heen, inclusief jezelf, met je vaardigheden!

Vertrouw op het facetproces van edelstenen en houd u aan een dagelijks oefenschema! In een mum van tijd ben je een ervaren lapidair!

WINKEL VOOR RUWE EDELSTENEN


Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

2 mensen vonden dit artikel nuttig
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
85 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
73 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen