Verwerken...
Colored Gemstone Grading
Gekleurde edelsteen indeling
Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Verwerken...

Colored Gemstone GradingDetermining the value of gemstones is one of the most important things both manufacturers and consumers must do before purchasing a gemstone. While there is a strict scale to grade Diamonds on that was devised by the Gemological Institute of America (GIA), there is not an international standard for grading clarity in colored gems.

Many people often confuse and misuse the four “C’s”- clarity, cut, color and carat weight-  of Diamond grading to determine the value of Colored Gems. Although clarity is just as important in grading colored gemstones as it is with Diamonds, the standards are quite different. Buyers can often miss out on beautiful fine stones if the Diamond grading standards are applied to colored gemstones. Gem dealers sometimes use terms like VVS and VS for grading colored stones, which is often confusing for the consumer as these terms are associated with Diamond grading and therefore not really the best way to grade colored gemstones. Many Gem associations recommend using different functional clarity grades,  like “loupe clean”, “almost loupe clean”, “eye clean” or “very slightly included”, which grade would grade gemstones on whether the inclusions can be seen with the naked eye or under a loupe at 10x magnification. 

When grading colored gemstones, it is actually the color that is paramount, while inclusions are tolerated if they do not detract from the beauty of the stone. Because the primary focus of Colored Gemstones is their color, there is still no international standard for grading clarity in Colored Gemstones as adequate as GIA’s International Diamond Grading System. Major labs such as GIA and GRS don’t usually include a clarity grade on their reports because of this.

However, GIA recently introduced a clarity type system for colored gems that helps consumers understand that the different clarity standard for the different gem varieties. There are three types of gem varieties that the GIA system classifies.

Gem Varieties For Grading

Type 1:

Type 1 Gemstones are usually found almost completely inclusion free within the market. The inclusions on high quality Type 1 Colored Gemstones are so tiny that they can only be detected under a 10x magnification. It is recommended that when purchasing a Type 1 Colored Gemstone, the buyer should expect the gem to be almost loupe clean. 

Type 1 Colored Gemstones include; 

 • Aquamarine
 • Morganite
 • Yellow Beryl
 • Chrysoberyl
 • Kunzite
 • Danburite
 • Smoky Quartz
 • Imperial Topaz
 • Blue Topaz
 • Blue Zircon
 • White Zircon
 • Tanzanite.

Colored Gemstone Grading

Type 2:

Type 2 Gemstones are usually found with inclusions however, high quality specimens in this category are clean to the naked eye and almost as loupe clean as a Type 2 Gemstone. 

Type 2 Gemstones include; 

 • Apatite
 • Alexandrite
 • Corundum (Ruby and Sapphire)
 • Diopside
 • Fluorite
 • Garnet
 • Iolite
 • Peridot
 • Most Quartz varieties (including Amethyst and Ametrine)
 • Spinel
 • Tourmaline (not including green, rubellite and watermelon) 
 • Zircon (including red, yellow and orange colors).

Colored Gemstone Grading

Type 3:

Type 3 Gemstones are usually always found with visible inclusions. Even high quality Type 3 Coloured Gemstones will have inclusions that can be seen with the naked eye. 

Type 3 Colored Gemstone include; 

 • Benitoite
 • Red Beryl
 • Emerald
 • Kyanite
 • Prehnite
 • Sphalerite
 • Sphene
 • Watermelon and Rubellite Tourmaline.

Colored Gemstone Grading

Gemstone are can be also graded within their Type, according to the below system:

VVS

Very, very slightly Included Minute-  inclusions that are difficult to see using a 10x loupe, but still not visible to the naked eye. This is the highest clarity of colored gemstones.

VS

Very Slightly Included Minor-  inclusions that are easier to see using a 10x loupe, but still not visible to the naked eye.

SI1

Slightly Included 1- inclusions that are easily seen using a 10x loupe and are also noticeable with the naked eye.

SI2

Slightly Included 2- inclusions are more easily seen with a 10x loupe and are quite visible with the naked eye.

I1

Included 1- inclusions are very obvious and have a moderate negative effect on the overall appearance or beauty of the colored gemstone.

I2

Included 2- inclusions are very obvious and they have a severe negative effect on either the overall appearance or durability of the colored gemstone.

I3

Included 3- inclusions are very obvious and they have a severe negative effect on both the overall appearance and durability of the colored gemstone.

Although these functional grading terms tell the buyer what to expect when viewing a particular Colored Gemstone, they don’t help to decipher whether it is a high grade specimen. This is because other attributes of the Gemstone must be considered as well, especially its color and cut. Furthermore, it is important that buyers always consider whether the Colored Gemstone is a high grade specimen of that particular Type. Ultimately, the GIA clarity types system helps buyers to understand whether some inclusions should be expected in specific Colored Gemstones, even high grade specimens. Additionally, non- transparent Gemstones like cabochons, are graded using different terminology. The GIA clarity system can only be applied to transparent Gemstones because inclusions are not visible if the Gemstone is not transparent. Consequently, non-transparent Gemstones are graded as either translucent or opaque, meaning they either pass some light or none at all. Ultimately, while it is not as consistent as the GIA International Diamond Grading system, the GIA Clarity guide is a fantastic starting point for buyers who are wanting to learn more about their next Colored Gemstone they wish to purchase. Both of the above systems are great to refer to when browsing through the many different Colored Gemstones available at Gem Rock Auctions!

SHOP FOR GEMSTONES

Gekleurde edelsteen indeling Het bepalen van de waarde van edelstenen is een van de belangrijkste dingen die fabrikanten en consumenten moeten doen voordat ze een edelsteen kopen. Hoewel er een strikte schaal is voor Grade Diamonds die is bedacht door het Gemological Institute of America (GIA), is er geen internationale standaard voor het beoordelen van duidelijkheid in gekleurde edelstenen.

Veel mensen verwarren en misbruiken vaak de vier "C's" - duidelijkheid, snit, kleur en karaatgewicht - van Diamond-indeling om de waarde van Colored Gems te bepalen. Hoewel duidelijkheid net zo belangrijk is bij het beoordelen van gekleurde edelstenen als bij diamanten, zijn de normen nogal verschillend. Kopers kunnen vaak mooie steentjes missen als de Diamond-norm voor edelstenen wordt toegepast. Gem-dealers gebruiken soms termen als VVS en VS voor het sorteren van gekleurde stenen, wat vaak verwarrend is voor de consument, omdat deze termen worden geassocieerd met Diamond-indeling en daarom niet echt de beste manier om gekleurde edelstenen te beoordelen. Veel Gem-associaties raden aan om verschillende functionele helderheidsgraden te gebruiken, zoals "loepzuiver", "bijna loepzuiver", "oogdroog" of "zeer licht ingesloten", welke soort zou edelstenen beoordelen op de vraag of de insluitsels zichtbaar zijn met het blote oog of onder een vergrootglas bij een vergroting van 10x.

Bij het sorteren van gekleurde edelstenen is het eigenlijk de kleur die het belangrijkst is, terwijl insluitsels worden getolereerd als ze de schoonheid van de steen niet aantasten. Omdat de primaire focus van gekleurde edelstenen hun kleur is, is er nog steeds geen internationale standaard voor het beoordelen van duidelijkheid in gekleurde edelstenen zo adequaat als het internationale diamantslijpersysteem van GIA. Grote laboratoria zoals GIA en GRS hebben om deze reden meestal geen duidelijkheid over hun rapporten.

GIA heeft echter onlangs een systeem van duidelijkheidstype voor gekleurde edelstenen geïntroduceerd dat consumenten helpt te begrijpen dat de verschillende duidelijkheidsnormen voor de verschillende edelsteenvariëteiten. Er zijn drie soorten edelsteenrassen die het GIA-systeem classificeert.

Gem Varieties voor indeling

Type 1:

Type 1 Edelstenen worden meestal bijna volledig vrij van insluiting gevonden binnen de markt. De insluitsels op Type 1 Gekleurde Edelstenen van hoge kwaliteit zijn zo klein dat ze alleen kunnen worden gedetecteerd onder een vergroting van 10x. Het wordt aanbevolen dat de koper bij het kopen van een Type 1 gekleurde edelsteen verwacht dat de edelsteen bijna loepzuiver is.

Type 1 gekleurde edelstenen omvatten;

 • Aquamarijn
 • Morganite
 • Gele Beryl
 • Chrysoberyl
 • Kunziet
 • Danburiet
 • Rookkwarts
 • Imperial Topaz
 • Blauwe topaas
 • Blue Zircon
 • Witte zirkoon
 • Tanzanite.

Gekleurde edelsteen indeling

Type 2:

Type 2 Edelstenen worden meestal gevonden met insluitsels, echter, hoogwaardige exemplaren in deze categorie zijn schoon voor het blote oog en bijna net zo schoon als een Type 2 Edelsteen.

Type 2 edelstenen omvatten;

 • Apatiet
 • Alexandrite
 • Corundum (Ruby en Sapphire)
 • diopside
 • fluoriet
 • Granaat
 • ioliet
 • Olivijn
 • De meeste Quartz-variëteiten (inclusief Amethyst en Ametrine)
 • Spinel
 • Toermalijn (exclusief groen, rubelliet en watermeloen)
 • Zirkoon (inclusief rode, gele en oranje kleuren).

Gekleurde edelsteen indeling

Type 3:

Type 3 Edelstenen worden meestal altijd gevonden met zichtbare insluitsels. Zelfs Type 3 Gekleurde Edelstenen van hoge kwaliteit hebben insluitsels die zichtbaar zijn met het blote oog.

Type 3 gekleurde edelsteen omvat;

 • benitoiet
 • Red Beryl
 • Smaragd
 • Kyanite
 • Prehnite
 • sfaleriet
 • Sphene
 • Watermeloen en Rubellite toermalijn.

Gekleurde edelsteen indeling

Edelstenen kunnen ook worden gesorteerd binnen hun type, volgens het onderstaande systeem:

VVS

Zeer, heel licht Inclusief Minute insluitsels die moeilijk zichtbaar zijn met een 10x loep, maar nog steeds niet zichtbaar voor het blote oog. Dit is de hoogste helderheid van gekleurde edelstenen.

VS

Zeer licht opgenomen kleine insluitsels die gemakkelijker te zien zijn met een 10x loep, maar nog steeds niet zichtbaar voor het blote oog.

SI1

Iets inclusieve inclusies die gemakkelijk te zien zijn met een 10x loep en ook zichtbaar zijn met het blote oog.

SI2

Iets ingesloten 2- insluitsels zijn gemakkelijker te zien met een 10x loep en zijn vrij zichtbaar met het blote oog.

I1

Inbegrepen 1-insluitsels zijn zeer voor de hand liggend en hebben een matig negatief effect op het algehele uiterlijk of de schoonheid van de gekleurde edelsteen.

I2

Inbegrepen 2- insluitsels zijn zeer voor de hand liggend en ze hebben een ernstig negatief effect op het algehele uiterlijk of de duurzaamheid van de gekleurde edelsteen.

I3

Inclusief 3-insluitsels zijn zeer voor de hand liggend en ze hebben een ernstig negatief effect op zowel het algehele uiterlijk als de duurzaamheid van de gekleurde edelsteen.

Hoewel deze functionele indelingstermen de koper vertellen wat hij kan verwachten bij het bekijken van een bepaalde gekleurde edelsteen, helpen ze niet om te ontcijferen of het een hoogwaardig exemplaar is. Dit komt omdat andere attributen van de edelsteen ook in overweging moeten worden genomen, vooral de kleur en snit. Verder is het belangrijk dat kopers altijd overwegen of de gekleurde edelsteen een hoogwaardig exemplaar is van dat specifieke type. Uiteindelijk helpt het GIA duidelijkheidstypesysteem kopers te begrijpen of sommige insluitsels te verwachten zijn in specifieke gekleurde edelstenen, zelfs hoogwaardige specimens. Bovendien worden niet-transparante edelstenen zoals cabochons ingedeeld met verschillende terminologie. Het GIA-duidelijkheidssysteem kan alleen worden toegepast op transparante edelstenen omdat insluitsels niet zichtbaar zijn als de edelsteen niet transparant is. Dientengevolge worden niet-transparante edelstenen beoordeeld als doorschijnend of ondoorzichtig, wat betekent dat ze licht of helemaal geen licht doorlaten. Hoewel het niet zo consistent is als het GIA International Diamond Grading-systeem, is de GIA Clarity-gids uiteindelijk een fantastisch startpunt voor kopers die meer willen weten over hun volgende gekleurde edelsteen die ze willen kopen. Beide systemen zijn geweldig om naar te verwijzen tijdens het bladeren door de vele verschillende gekleurde edelstenen die verkrijgbaar zijn bij Gem Rock Auctions!

WINKEL VOOR EDELSTENEN

Deze tekst is automatisch vertaald. Toon origineel?

Was dit artikel behulpzaam?

4 mensen vonden dit artikel nuttig
A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones

A-Z Of Gemstones
85 artikelen
Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information

Additional Gemstone Information
63 artikelen
Birthstones By Month

Birthstones By Month

Our list of birthstones by month will help you understand what each birthstone means and why they make thoughtful and beautiful gifts.
13 artikelen
Did You Know?

Did You Know?

Did You Know?
73 artikelen
Drawing Design Awards

Drawing Design Awards

Drawing Design Awards
2 artikelen
Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers

Gem Rock Auctions Verified Sellers
3 artikelen
Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information

Holistic Gemstone Information
14 artikelen
How To's

How To's

How To's is where you will find helpful articles from gem Rock Auctions on how to cut gemstones, select gemstones and buy gemstones.
11 artikelen
News

News

News and events on Gem Rock Auctions
52 artikelen
Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones

Technical Information on Gemstones
37 artikelen